Regulamin sklepu internetowego

www.bloomspl.com

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Postanowienia końcowe

 1. DEFINICJE
  1. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.bloomspl.com umożliwiający złożenie Zamówienia.
  2. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  4. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.
  5. SKLEP – Sklep internetowy Sprzedawcy działający pod adresem www.bloomspl.com
  6. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Justyna Welezińska wykonujący działalność nierejestrowaną gospodarczą, ul. Wolności 546/5 41-806, Zabrze.
  7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
  9. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  12. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
  13. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.bloomspl.com prowadzony jest przez Justynę Welezińską, wykonującą działalność nierejestrowaną, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wolności 546/5 , 41-806 Zabrze, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@bloomspl.com , tel. 792-651-149
  2. Sklep www.bloomspl.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez sklep www.bloomspl.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych sklepu www.bloomspl.com, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
  6. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez stronę www.bloomspl.com na terenie Polski.
  7. Produkty oferowane w Sklepie są nowewolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 1. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
  3. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
   • korzystanie z Newslettera,
   • korzystanie z formularza kontaktowego.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  5. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  6. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  7. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale 3. pkt 3 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  9. Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
 1. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
  1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
  2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN), w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. 
  3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
  4. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.
  5. Zamówienia można składać:
   • poprzez witrynę internetową www.bloomspl.com (Sklep),
   • poprzez kontakt telefoniczny na numer podany na stronie – w godzinach 8:00 – 16:00,
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@bloomspl.com,
  6. Składając Zamówienie Klient udziela Sprzedawcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie powszechnych usług pocztowych z operatorem tych usług w imieniu i  na rachunek Klienta.
  7. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16:00, soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
  8. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
   1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
   2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta z jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
    • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
   3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 8-2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 1. SPOSOBY PŁATNOŚCI
  1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności -HotPay
  2. W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer PL98 1090 2037 0000 0001 2210 5467  zatytułowanym “Zamówienie nr …”
  3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic i Maestro) lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
  4. Jeśli wpłata za zamówienie nie zostanie dokonana w ciągu 3 dni roboczych, zamówienie zostaje anulowane, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 1. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
  1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
  2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, bądź Paczkomatu Inpost.
  3. Za brak odbioru Produktu przez adresata, potwierdzony próbą dostarczenia przez kuriera, nie ponosimy odpowiedzialności. 
  4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
  5. Czas kompletowania wynosi do 7 dni roboczych, chyba że na stronie konkretnego produktu podane jest inaczej.
   • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w wybranym przy składaniu zamówienia terminie.
   • Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę kurierską – nie mamy wpływu na sytuacje losowe oraz spowodowane przez tzw. “Siłę Wyższą”.
 1. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej (Newsletter).
  2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bloomspl.com
 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje z tytułu rękojmi.
  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
  3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bloomspl.com lub pisemnie na adres: ul.Wolności 546/5 41-800 Zabrze.
  4. W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości, zdjęcie opisywanej wady oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
  5. Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul.Wolności 546/5 41-800 Zabrze.
  6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
  7. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
  8. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
 1. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
  • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, bądź za pomocą poczty elektronicznej (na adres kontakt@bloomspl.com) w terminie 14 dni od otrzymania produktu.
  • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  • Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, a w przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej – zwrot na rachunek karty użytej do płatności.
  • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 2 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   • w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
   • prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
  3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.